ปกรณ์ ศักดาวงศ์ศิวิมล CFP
นักธุรกิจและนักลงทุน มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเรื่องการปลดหนี้และการสร้างเงินออม

ปัจจุบันเป็นนักวางแผนการเงินอิสระคุณวุฒิ CFP® นักธุรกิจและนักลงทุน มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเรื่องการปลดหนี้และการสร้างเงินออมจากประสบการณ์การบริหารเงินเพื่อปลดหนี้และสร้างเงินออมให้กับตัวเองมาแล้วได้ผลจึงได้นำวิธีการดังกล่าวมาให้คำปรึกษาและวางแผนการปลดหนี้และการสร้างเงินออมมาแล้วมากมาย

คุณปกรณ์ ศึกษาและลงทุนอย่างต่อเนื่องในตลาดหลักทรัพย์มายาวนานกว่า 10 ปี โดยวัตถุประสงค์ในการลงทุนเน้นไปที่การลงทุนระยะยาวเพื่อเป้าหมายการเกษียณอายุ มีความเชี่ยวชาญในการประเมินมูลค่าหุ้น และจัดสรรการลงทุนแบบ Asset Allocation

   ประวัติการศึกษา

   จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) และ MBA จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย