ดร.ลัษมณ อรรถาพิช
เศรษฐกรอาวุโสประจำประเทศไทย ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)

จากประสบการณ์การทำงานด้านการเงินมาอย่างยาวนาน ดร.ลัษมณ เคยรับราชการกระทรวงการคลังโดยรับผิดชอบด้านภาษีตลาดเงินตลาดทุน จากนั้นมีโอกาสได้ทำงานเกี่ยวกับนโยบายการคลังของรัฐบาล ดร.ลักษมณรับผิดชอบในเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินของประเทศ และมีส่วนร่วมในการจัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (Thailand Asset ManagementCorporation) ขึ้น ต่อมา ดร.ลักษมณ ได้ร่วมทีมงานวิชาการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรองนายกรัฐมนตรี โดยมีหน้าที่วิเคราะห์นโยบายการคลัง การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ การเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และนโยบายพลังงาน

ปัจจุบัน ดร.ลัษมณเป็นนักเศรษฐกรอาวุโสของธนาคารพัฒนาเอเชีย(Asian Development Bank,ADB) รับผิดชอบงานในส่วนนโยบายด้านเศรษฐกิจมหภาค การเงินภาคประชาชน การบริหารจัดการน้ำ และด้านธรรมาภิบาลในประเทศไทย และยังเป็นผู้ดำเนินการโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาตลาดทุนไทยจำนวน 300 ล้านดอลลาร์ ของรัฐบาลไทยจาก ADB ในปี 2010

   ประวัติการศึกษา

   Ph.D. in South East Asian Studies (Economic Development) University of Hull, United Kingdom
   MA in South East Asian Studies (Economic Development) University of Hull, United Kingdom
   Diploma in Economics University of Cambridge, United Kingdom
   BA in Political Science, Public Finance Chulalongkorn University

   ประสบการณ์การทำงาน

   นักเศรษฐกรอาวุโสของธนาคารพัฒนาเอเชีย Asian Development Bank
   หนึงในทีมงานวิชาการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรองนายกรัฐมนตรี