ดร.ชาติชาย มีสุขโข
นักวางแผนการเงิน CFP และผู้ก่อตั้ง บริษัท CMSK Wealth Management จำกัด

จบปริญญาเอกด้านวิศวไฟฟ้า จาก University of Southern California (USC) แต่ด้วยความสนใจด้านการเงินส่วนบุคคลและการทำธุรกิจ ดร.ชาติชาย ผ่านการรับรอง Certified Financial Planner (CFP) ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรสำหรับนักวางแผนการเงินระดับสากลที่ได้รับการเชื่อถือมากที่สุด รวมถึงก่อตั้ง บริษัท CMSK จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเป็น World Class Wealth Management Firm ปัจจุบัน ดร.ชาติชาย เป็น CEO และ นักวางแผนการเงินของ CMSK และวิทยากรให้กับสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่ง และอยากพัฒนาบริการ Wealth Management ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดกับคนทุกระดับ

   ประวัติการศึกษา

   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ปริญญาโท Electrical Engineering, University of Southern California, USA
   ปริญญาเอก Electrical Engineering, University of Southern California, USA

   ประสบการณ์การทำงาน

   Certified Financial Planner (CFP), บริษัท CMSK จำกัด
   วิทยากร สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (Investor Contact) และ Financial Planning